مدیر داخلی

 
 سید منصور هاشمی‌نسب
متولد 1340 سنندج
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) 
  
 
سالسمت
 1365 استخدام در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 1370-1372 مدیر بیمارستان کودکان سنندج
 1373-1374 مدیر داخلی بیمارستان بعثت سنندج
 1375-1380 مدیر داخلی بیمارستان توحید سنندج
 1381 رئیس اورژانس سنندج
 1382 رئیس دفتر فنی دانشگاه
 1383-1385 رئیس اداره فوریتهای پزشکی کردستان
 1385-1391 مسؤول ستاد اشتغال و کارآفرینی دانشگاه
 1391-1395 مدیر داخلی بیمارستان قدس سنندج
 1395 تاکنون مدیر داخلی بیمارستان توحید سنندج