بهبود کیفیت

آخرین خبرهای بیمارستان

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت خطر حوادث و بلایا بصورت ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی درمانی توحید و جراحی قلب شهید بروجردی ، جلسه آموزشی سنجه های ارزیابی ایمنی عملکردی بیمارستان در حیطه مدیریت خطر حوادث و بلایا بصورت ویدئو کنفرانس

سه‌شنبه 5 دی 1396