درباره

آخرین خبرهای بیمارستان

بازدید مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از مرکز پزشکی آموزشی درمانی توحید

دکتر میر دهقان مدیر کل اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورخه 13/4/1396 از بیمارستان توحید سنندج بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی مرکز توحید ، دکتر میر دهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت

چهارشنبه 14 تیر 1396