مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید به عنوان قدیمی ترین بیمارستان استان و بیمارستانی دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان خدمات درمانی ،تخصصی و فوق تخصصی را بر مبنای رسالت خود و در چارچوب قوانین بهداشت و درمان کشور تامین می نماید.

مدیر خدمات پرستاری : رویا فقیه

متولد :  1344

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

 

پرستاری حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند مراقبت، در طیف سلامت به جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می باشد .

اگر بپذیریم وظیفه اصلی مدیر، حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب است باید برنامه ریزی داشته باشیم و با مسائل جدیدی از قبیل تغییرات سریع،بازسازی،تربیت نیروی انسانی و مدیریت و سازماندهی رو به رو خواهیم شد.

بی شک بدون داشتن برنامه شفاف آینده نگر و بدون اطلاع از نقاط قوت و ضعف سیستم خود و بدون توجه به فرصت و تهدید هایی که از بیرون سازمان برنامه را تحت الشعاع قرار می دهد موفق به ترسیم راهی روشن در اعمال مدیریت مناسب و فراگیر نخواهیم شد.

لذا تدوین برنامه ریزی راهبردی به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود.

دفتر پرستاری مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است که مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و  ... را بر عهده دارد.

اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری می‌باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، هوشبری، اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازد .

اهم اهداف دفتر پرستاری:

v      برنامه ریزی در زمینه ارتقاء و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات به بیمار با اجرای برنامه های حاکمیت  بالینی ، ارتقاء خدمات اورژانس و نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانی

v      تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر اصل حاکمیت بالینی

v      ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

v      برنامه ریزی جهت پیشگیری از عفونت ( کنترل عفونت ) در راستای اجرای برنامه های حفظ ایمنی بیمار

v      تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرستاری

v      نظارت و کنترل کیفیت مرافبتهای پرستاری بر اساس استاندارد های تعیین شده با استفاده از ابزارهای مناسب ( چک لیست و...) تأکید بر رعایت اصل استاندارد تحویل بالینی ، نحوه ی دارو دادن ، رعایت نظافت و بهداشت شخصی بیمار ، حفظ و نگهداری تجهیزات پزشکی .

v      ارزشیلبی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری در طول سال  

v      برنامه ریزی و نظارت بر جلسات ماهیانه پرسنلی بخشها وتشکیل جلسات مستمر ماهیانه با سرپرستاران و سوپروایزران

***************

در مجموعه دفتر پرستاری سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر در گردش، کارشناس کنترل عفونت و سرپرستاران بخش ها همکار مدیر خدمات پرستاری جهت دستیابی به اهداف و خط مشی های تعیین شده بیمارستان می باشند .

 

نظرسنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید را چگونه ارزیابی می کنید؟[مشاهده نتایج]