مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید به عنوان قدیمی ترین بیمارستان استان و بیمارستانی دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان خدمات درمانی ،تخصصی و فوق تخصصی را بر مبنای رسالت خود و در چارچوب قوانین بهداشت و درمان کشور تامین می نماید.


سوپروایزر آموزشی :   سارا روحی

 

متولد :   1346

 

مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

 
 

واحد آموزش بر اساس ارزش های سازمانی بیمارستان یعنی: بیمار محوری- تعالی جویی- همدلی و مشارکت جویی-  کرامت کارکنان- تفکر ناب-  دانش محوری و  تعهد به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی، اقدام به ارایه خدمت به مشتریان خود نموده است

واحد آموزش این بیمارستان پس از شناسایی موقعیت های رفتاری مختلف، کارگاه های آموزشی متناسبی را برای گروه های مختلف بیمارستانی برگزار نموده است تا با تغییر در دانش و نگرش کارکنان خود، باعث بهبود مهارت های رفتاری آنان و افزایش رضایت بیماران و همراهان محترم گردد.

      واحد آموزش بیمارستان بعنوان یکی از واحدهای اصلی مدیریت منابع انسانی، وظیفه خطیر توسعه سرمایه های انسانی بیمارستان را به عهده دارد که در 2 بخش پرستاری و غیر پرستاری، بر اساس اهداف و استراتژی های سازمانی اقدام به برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی می نماید .

نظرسنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید را چگونه ارزیابی می کنید؟[مشاهده نتایج]