رهبری
- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

اخبار مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

بازدید هیات برد گروه جراحی از مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

هیات برد گروه جراحی به همراه ریاست دانشکده پزشکی از بخش ها، امکانات و تجهیزات درمانی و آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر بازدید کردند

پنجشنبه 5 مرداد 1396
فایل های ویژه