معرفی شبکه

معرفی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه
 
  •     مساحت شهرستان:  5550
  •      جمعیت :  116773
  •     فاصله تا مرکز استان: 260
  •     تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری:  2
  •     تعداد مراکز بهداشتی شهری-روستایی: 5
  •     تعداد مراکز بهداشتی روستایی  : 
  •     خانه های بهداشت: 59
  •     پایگاه های بهداشتی: 2
  •     مرکز فوریت های پژشکی: 1
  •     بیمارستان: 1
 
 
فرمها و فایلها