سامانه پشنهادات و انتقادات

پیشنهادات

 

در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و گیرندگان خدمت و نیز با‌هدف اعتلای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را در فرم زیر بیان فرمائید .

 
نام و نام خانوادگی
میزان تحصیلات
شماره تماس (در صورت تمایل)
آدرس ایمیل
عنوان انتقادات
عنوان پیشنهادات
نقش و میزان همکاری شما در اجرای پشنهاد
ارزیابی مدت زمان انجام کار
ارزیابی نحوه برخورد کارمندان با شما
ارزیابی صحبت کردن کامل و واضح کارمندان با شما
ارزیابی احترام و تواضع در برابر شما
ارزیابی کیفیت ارائه خدمات
ارزیابی رضایت از عملکرد جمعی