سال رونق تولید                                          صفحه نخست  |  نقشه سایت  |  English 
                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عملكرد واحد بهداشت محيط 1/1/92 تا 28/12/92

 

رديف

نوع فعاليت

مقدار / تعداد

1

تعداد موارد بازديد از مراكز مواد غذايي و اماكن عمومي

9337

2

تعداد موارد بازديد از تاسيسات آب و فاضلاب

337

3

تعداد موارد نمونه برداري مواد غذايي

153

4

تعداد موارد نمونه برداري آب

2207

5

تعداد موارد كلرسنجي

51429

6

مقدار مواد غذايي كشف و ضبط شده به كيلوگرم

8000 كيلوگرم

7

تعداد موارد كارت تندرستي صادر شده

1154

8

تعداد موارد مختلف معرفي شده به مقامات قضائي

25

9

تعداد مراكز و اماكن تعطيل شده

5

10

تعداد موارد برخورد با دوره گرد مواد غذايي

7

11

تعداد موارد رسيدگي به شكايات

22

 
 
نشاني: كردستان، سنندج، خيابان آبيدر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي
كد پستي: 6618634683، تلفن:3235445 - 3232441  (0871)
سال رونق تولید            |صفحه نخست | نقشه سایتEnglish
Powered By JiroCMS