دبیرخانه

معرفی

اداره امور عمومی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

جمشید بابایی

ریس اداره امور عمومی

3530934


شرح وظایف رییس اداره امور عمومی

-          نظارت بر حسن اجرای جریان کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

-          صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحد ها .

-          سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و   حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .

-          تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

-          صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط .

-          نظارت در تنظیم بوجه واحد مربوط .

-          شرکت در کمیسیونها ، سمینار ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
 

امور مالی

-          نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال آن با اسناد و مدارک مربوط به مراجع ذیصلاح و همچنین مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای .

-          مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعایت کامل قوانین مربوط .

-          اجرای قرار ها و دادنامه های صادره از دیوان محاسبات یا سایر مراجع دیگر .

-          رفع نقص از اسناد و صورت حسابهای وام خواهی شده .

-          تهیه صورت تفریغ بودجه کامل مورد عمل حوزه ذیحسابی و ارسال آن به مراجع ذیربط .

-          تنظیم و ارسال صورت مجالس تحویل و تحول در موقع تغییر سمت با رعایت مقررات جهت استحضار مقام مافوق .

-          اداره امور واحد ذیحسابی و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی .

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

ایوب فاتحی

مسئول امور مالی

3525367

شهین حمیدی

حسابدار

 

مظفر امانی

حسابدار و امین اموال

 

آرش حشمتی

حسابدار

 

بهمن مظفریان

حسابدار

 

روح الله باتمانی

حسابدار

 


واحد کارگزینی

-          رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها .

-          تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط .

-          رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای  واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی  ویا وظیفه .

-          انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان .

-          برنامه ریزی وتمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی .

-          اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های  مورد نظر .

-          استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر .

-          تهیه ضوابط و دستور العمل های لازم .

-          شرکت در کمیسیون ها وجلسات مختلف .

-          پیشبینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات .

-          مطالعه قوانین و مقررات استخدامی واظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل .

-          اخذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری .

-          تهیه گزارشات لازم .

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

جمشید بابایی

مسئول کارگزینی

 

محمد عزیز امینی

کارگزین

 

زاهد شفیعی

کارگزین

 

منصور فتحی

کارگزین

 

کیهان قبادی

کارگزین

 


دبیرخانه – نقلیه-بایگانی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

رحمان صفر پور

مسئول دبیرخانه

 

نادر اسدی

متصدی دبیرخانه

 


کارپردازی

-          استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق .

-          دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردند .

-          تهیه و تنظیم صورت مجلس های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع .

-          نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد مطبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی .

-           

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

عبدالله امانی

مسئول کارپردازی

 

سرکو مصطفایی

کارپرداز

 

فرهاد فرجی

کارپرداز

 

شریف رستمی

کارپرداز