سال اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال

سال اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال

آخرین اخبار

دیداربا خانواده شهداء کارمند حوزه بهداشت و درمان شهرستان مریوان

به مناسبت فرارسیدن 22اسفندسالروزتاسیس بنیادشهیدبه فرمان حضرت امام خمینی (ره) ودراستانه سال نو روزدوشنبه مورخ 96/12/21بامساعدت مدیرشبکه بهداشت ودرمان مریوان وباحضورمدیراموراداری ،روئسای بیمارستان ها،رئیس مرکزبهداشت وسایردست اندرکاران حوضه بهداشت ودرمان باچهارخانواده شهداء کارمندحوضه سلامت شهرستان ازنزدیک دیدارصمیمی صورت گرفت

سه‌شنبه 22 اسفند 1396

طرح سلامت نوروزی واحد سلامت محیط مرکز بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان مریوان آغاز شد.

طرح سلامت نوروزی واحد سلامت محیط مرکز بهداشت روز سه شنبه مورخ 96/12/15از ساعت 9.30 صبح با رژه ماشینی همزمان با سراسر کشور در شهرستان مریوان آغاز شد.

چهارشنبه 16 اسفند 1396
آگهی مزایده