امور دارو و درمان


 بیوگرافی واحد داروئی ووظائف محوله این واحد به شرح زیر می باشد:

1-مسئول واحد امیر نصیری تکنسین امور داروئی با بیش از 24 سال سابقه خدمت  که در واحدهای زیر طی این مدت مشغول فعالیت بوده ام. -خدمت در مراکز بهداشتی درمانی دزلی ونی به مدت 4 سال-مسئول داروخانه شبانه روزی بهزیست مریوان به مدت 7 سال.-مسئول انبار داروئی بیمارستانهای فجر وبوعلی به مدت 2 سال-مسئول داروخانه بیمارستان بوعلی به مدت5 سال-مسئول واحد داروئی مرکز بهداشت به مدت4سال

1-وظائف وفعالیتهای واحد داروئی مرکز بهداشت به شرح زیر می باشد.

2-مطالعه وبررسی قوانین ومقررات حاکم بر فعالیتهای مربوط به دارو وتهیه فرمها وپیشنهادات اصلاحی. 3برنامه ریزی در مورد تهیه وتامین داروهای ،بهداشتی،

 درمانی ،حمایتی ،تنظیم خانواده وملزومات آزمایشگاهی ودندانپزشکی با توجه به دستورالعملها واعتبارات مالی .4-بررسی وتطبیق درخواستهای داروئی مراکز وخانه های بهداشت وواحدهای تابعه با فهرست استاندارد وداروهای تخصصی آنها.

5-نظارت برکلیه فعالیتهای داروئی موجود در مراکز ،خانه های بهداشت وانبارداروئی .6-نظارت بر نحوه نگهداری دارو درانبارها از نظر تاریخ انقضا وشرایط نگهداری.7-ارتباط با موسسات وشرکتهای داروئی وبهداشتی در زمینه تامین دارو وملزومات مورد نیاز.8 بررسی نسخ داروخانه های طرف قرارداد با بیمه روستائی.9-بازدید از مراکز وداروخانه های خصوصی طرف قرارداد با بیمه روستائی.10-تهیه وتنظیم اسناد داروئی مربوط به داروخانه های خصوصی طرح بیمه روستائی.11-تهیه وتنظیم اسناد مربوط به خرید دارو  وملزومات پزشکی وتحویل به امور مالی.12-شرکت در کمیته ها ونشستهای داروئی داخل وخارج شهرستان وارائه نقطه نظرات مشورتی در صورت لزوم