مربیان برنامه داوطلبان

   آزمون آگاهی سنجی مربیان
در مورخه 21/8/1391 را ساعت 11 صبح آزمون آگاهی سنجی مربیان برنامه داوطلبان سلامت  در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید و نمرات و نفرات برتر آزمون به صورت نامه به کلیه مراکز اعلام گردیده .