بهداشت حرفه ای

معرفی واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان مریوان و برنامه های مربوطه: واحد ستادی بهداشت حرفه ای از خرداد 1375 بااستخدام یک نفر نیروی کاردان بهداشت حرفه ای جهت اجرای برنامه بازرسی بهداشت محیط کار وکارگر شروع بکار نمود ودرآن هنگام بااجرای برنامه بازرسی بهداشت محیط کار وکارگران کلیه کارگاههای سطح شهر تحت پوشش قرار گرفت وسپس درسال 1376به منظور دسترسی شاغلین کارگاههای روستایی به PHC طرح ادغام برنامه بهداشت حرفه ای درنظام شبکه بطور پایلوت در2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی وسپس درسالهای 1378و1378کلیه مراکز بهداشتی بهداشتی درمانی شهری وروستایی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. درحال حاضر3نفر نیرو ((2نفر نیروی استخدامی "کاردان و کارشناس" ویک نفر کارشناس طرحی)) درواحد ستادی مشغول به کار می باشند که 2 نفر ازاین نیروها 2روز درهفته را درمراکز بهداشتی درمانی وپایگاه بهداشتی شهری نیز به ارائه خدمات می پردازند. درمراکز بهداشتی درمانی نیز 2 نفر نیروی بهداشت حرفه ای ((1نفر کاردان استخدامی و1نفرکارشناس طرحی) مستقر می باشند . ردیف نام ونام خانوادگی سمت محل خدمت نوع استخدام وسابقه کار 1 خانم حلیمه فرازنده مسئول واحد بهداشت حرفه ای واحد ستادی رسمی-20سال 2 آقای مهندس هدایت عباسی کارشناس بهداشت حرفه ای واحد ستادی و پایگاه بهداشتی شماره 2 شهری پیمانی-5سال 3 آقای مهندس گوران سلامی کارشناس بهداشت حرفه ای واحد ستادی و مرکز شماره 1 شهری طرحی- 1سال5 ماه 4 خانم مهندس سروه محمدی کاردان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 و 4 شهری پیمانی- 5سال 5 خانم مهندس رویا اختر ثمر کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 و 5 شهری طرحی- 1سال و2 ماه بیوگرافی پرسنل واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت مریوان در آذرماه سال 1393: شرح وظایف کلی مسئول واحد بهداشت حرفه ای: تهیه برنامه عملیاتی مرتبط بابرنامه ها -برنامه ریزی وپایش ونظارت برعملکرد پرسنل واحد بهداشت حرفه ای وعملکرد بهورزان وکارشناسان چند پیشه شاغل وپزشک خانواده شاغل درمراکز بهداشتی درمانی شهری وروستای وخانه های بهداشت تابع-نظارت وپیگیری براجرای به موقع ودرست برنامه ها-هماهنگی جهت تشکیل وشرکت درجلسات وکمیته های درون بخشی وبین بخشی مرتبط با واحد -شرکت در جلسات سایر واحد های ستادی-اجرای برنامه وکارگاههای آموزشی جدید جهت گروه هدف ،نظارت براجرای سایر برنامه های دردست اجرا-پشتیبانی جهت تهیه به موقع تجهیزات موردنیاز جهت اجرای برنامه ها شرح وظایف کلی نیروهای بهداشت حرفه ای واحد ستادی: 1. آقای هدایت عباسی :حضور هفته ای دوروز در پایگاه بهداشتی درمانی شماره 2 شهری جهت بازرسی و نظارت کارگاههای منطقه تحت پوشش حضور هفته ای 4روز در واحد ستادی جهت انجام برنامه های واحد علی الخصوص برنامه بازرسی وبررسی پرونده های مشاغل سخت وزیان آور 2. آقای گوران سلامی: حضور هفته ای 2 روز درمرکز بهداشتی درمانی 1 شهری جهت بازرسی کارگاههای شهرک صنعتی و حضورهفته ای 4 روز درواحد ستادی جهت انجام برنامه های واحد وعلی الخصوص برنامه نظارت وبازرسی کارخانجات بالای 20نفروکارخانجات موجود درحاشیه شهر شرح وظایف کلی نیروهای بهداشت حرفه ای مستقر درمراکز بهداشتی درمانی: 1. خانم سروه محمدی: حضورهفته ای 3 روز درمرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهری جهت بازرسی کارگاههای محدوده این مرکز شهری وحضورهفته ای 3 روز درمرکز بهداشتی درمانی شماره 1 شهری جهت انجام امورات اداری و بایگانی ثبت دفاتر و پرونده هاو نامه های وارده و ارسالی 2. خانم رویا اختر شمر: حضورهفته ای 3 روز درمرکز بهداشتی درمانی شماره 3 شهری وهفته ای3 روز درمرکز بهداشتی درمانی شماره5 شهری جهت بازرسی کارگاههای محدوده این مراکز شهری اهم برنامه های درحال اجرای واحد بهداشت حرفه ای به شرح ذیل می باشد: 1. درخواست و پشتیبانی تجهیزات وفرمهای مورد نیازجهت اجرای برنامه ها 2. برنامه پایش ونظارت بر برنامه پزشک خانواده وعملکرد پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی وخانه های بهداشت تابعه( پزشک خانواده ، کاردانهاوکارشناسان بهداشت حرفه ای وکاردانهای چند پیشه وبهورزان 3. تشکیل جلسات وکمیته های درون بخشی وبرون بخشی دررابطه با برنامه های واحد ویاشرکت درجلسات وکمیته های بین بخشی سایرواحدهای ستادی 4. برنامه بازدید ونظارت بر بهداشت محیط کار و نظارت برکنترل عوامل زیان آور محیط کار کارگاهها وکارخانجات 5. برنامه حذف سروصدای زیان آور محیط کار وصدا سنجی ازکارگاههای دارای صدای بیش از حد مجاز واعلام ونواقص مربوطه به کارفرمایان کارگاههای مشمول 6. برنامه ثبت نتایج بازرسی از کارگاه ها و کارخانجات در سامانه جامع بازرسی 7. اجرای برنامه تامین روشنایی مطلوب درمحیط کارو نورسنجی ازکارگاههای دارای روشنایی نامناسب واعلام نواقص مربوطه به کارفرمایان کارگاههای مشمول 8. اجرای برنامه کاهش وکنترل سیلیکوزیس 9. برنامه پروفایل ایمنی مواد شیمیایی 10. برنامه بازرسی مشاغل سخت وزیان آور وبررسی پرونده های مربوطه 11. اجرای برنامه مداخله ای طرح توسعه ارگونومی در نظام شبکه وارزیابی پوسچر واعلام نواقص مربوطه به کارفرمایان کارگاههای مشمول 12. برنامه بهداشت کشاورزان وبرگزاری کمیته های درون بخشی وبین بخشی مرتبط 13. فعالیتهای آموزشی مختلف اعم ازاجرای کارگاههای آموزشی جهت پرسنل بهداشتی (پزشک ، بهورز، کاردان و کارشناس) ، کلاسهای آموزشی گروهی جهت شاغلین،برنامه رادیویی ، تهیه، تکثیرو ارسال وسائل کمک آموزشی به واحد های کارگری و.. 14. برنامه راه اندازی و نظارت برکمیته های حفاظت فنی وبهداشت کارواحد های کارگری مشمول ومعرفی مشاورین بهداشت حرفه ای به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای کمیته مذکور ، ایستگاههای بهگر و خانه های بهداشت کارگر 15. نظارت برکار کمیته های حفاظت فنی بیمارستانها 16. برنامه سلامت عوامل اجرایی پسماند 17. پایش ونظارت برعملکرد مشاورین بهداشت حرفه ای شاغل درصنایع وبیمارستانها 18. برنامه پایش ونظارت بر بهداشت محیط کاروکارگر(طرح تشدید) 19. برنامه ثبت آمار واصلاح ساختار 20. برنامه اقدامات قانونی( صدور اخطاریه بهداشتی و ارجاع پرونده کارگاهها و کارخانجات متخلف از اصول و موازین بهداشت حرفه ای به مراجع قضایی وپیگیری تاحصول نتیجه 21. نظارت برنحوه انجام معاینات دوره ای کارگران بخش خصوصی 22. برنامه ریزی جهت اجرای دوره آموزشی طرح بهگر به منظورراه اندازی ایستگاه بهگر در کارخانجات وادارات دارای 49-20نفرکارگر 23. برنامه بهداشت معادن 24. برنامه کنترل وحذف جیوه درمحیط کار 25. برنامه بهداشت پرتوکاران 26. انجام مکاتبات (پاسخ به استعلامهای بهداشتی ،اعلام نواقص،پسخوراند پایش،پسخوراند آماری ،جوابیه استعلامهای انجام شده درخصوص گواهی سلامت جسمانی وانجام معاینات دوره ای وقبل از استخدام و مکاتبات درزمینه لنجام اقدامات قانونی از قبیل صدور اخطاریه های بهداشتی ومعرفی متخلفین از موازین بهداشت حرفه ای به مراجع قضایی...)وبایگانی 27. طرح بقا (بهداشت قالیبافان) :درحال بدلیل نبود کارگاههای قالیبافی فعال درمنطقه این برنامه درحال حاضراجرا نمیشود.