بهداشت خانواده

معرفی


نام  واحد: بهداشت  خانواده  ستاد مرکز بهداشت 

دفتر جمعیت وسلامت خانواده (بهداشت خانواده )یکی ازبزرگترین ادرات وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است که وظیفه اصلی ان کاهش مرگ ومیرمادران بارداروکودکان وفراهم نمودن مراقبتهای اساسی برای جوانان،زنان وسالمندان کشور میباشدوتغییرشاخصهایی مثل میزان مرگ مادران وکودکان نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد بلکه بعنوان معیار توسعه نیز درنظر گرفته می شود بیش از50%خدمات جاری مراکزبهداشتی ودرمانی ارئه دهنده خدمت به فعالیتهای این واحد برمی گردد.

 هدف واحد بهداشت  خانواده  :

تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گروه آسیب پذیر جامعه مادران باردار،ارائه خدمات سلامت  باروری به  زنان  واجد شرایط ،کودکان زیر 8 سال ،کودکان  زیر 5سال ،جمعیت میانسالان (59-30سال ) سالمندان سن (60سال  و بالاتر )‌می باشد.

 

شرح  وظایف مسئول  واحد ،کار شناس مسئول  برنامه  کودک  سالم  وتغذیه  :

مسئول  واحد بهداشت  خانواده ، برنامه  کودک  سالم  و تغذیه  سرکار خانم  کویستان  شیرزادی  کار شناس تنظیم  خانواده 

تدوین  برنامه  عملیاتی  جهت  برنامه  های  کودکان  وتغذیه  و برنامه  کلی  جهت  واحد

هماهنگی با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص مسائل  واحد بهداشت  خانواده  شهرستان 
 نظارت بر تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد بهداشت خانواده
نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالیانه واحد بهداشت خانواده
 نظارت بر عملکرد پرسنل واحد
هماهنگی با سایر واحدهای ستادی
شرکت در جلسات ماهیانه مسؤولین واحدها
تأکید برنامه نظارتی ماهیانه واحد بهداشت خانواده
 پیگیری گزارشات بازدید کارشناسان واحد بهداشت خانواده
نظارت بر شاخصهای آماری برنامه های بهداشت خانواده استخراج شده از آمارهای ارسالی مراکز بهداشتی درمانی
عضویت در کلیه کمیته های مرتبط با واحد بهداشت خانواده
 نظارت بر اجرای برنامه های مادران، زنان، سالمندان، کودکان، تنظیم خانواده
نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده
 نظارت بر برآورد میزان مکملهای تغذیه ای و داروهای بهداشتی مرتبط با واحد بهداشت خانوادهه
همکاری با واحد ستاد گسترش جهت جابه جایی پرسنل بهداشت خانواده
 نظارت بر اجرای کارگاههای آموزشی واحد بهداشت خانواده
 نظارت بر مکاتبات واحد بهداشت خانواده و معاونت بهداشتی
 شهرستان TLشرکت  در کمیته 
بررسی نامه های مربوط به بهداشت خانواده در یافتی از اتوماسیون اداری و پیگیری آنها

تجزیه و تحلیل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان

 تشکیل کمیته کودک سالم جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای این برنامه

 انجام پایش های برنامه های کودک سالم از مراکز تحت پوشش

تهیه و توزیع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزایش شاخص ها

جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و انجام آنالیز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی دانشگاه

 برگزاری کارگاههای آموزشی کودک  سالم  و تکامل کودکان    در شهرستان

جمع بندی اطلاعات و داده های آماری و وارد کردن آنها در نرم افزار   

CHS )

بهبود تغذیه  در سطح  جامعه  وخصوصاً گر وهای آسیب  پذیر

.کلیه امور مربوط به بهبود تغذیه جامعه در سطح شهرستان

اجرای برنامه های آموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مراکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت از عمده وظایف آن است و ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

افزایش دسترسی خانوارها به سبد غذایی مطلوب؛

پیشگیری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه؛

 پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید در سطح جامعه؛

بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال؛

. بهبود تغذیه گروههای آسیب پذیر (زنان باردار – شیرده – نوجوانان – سالمندان

اجرای طرحهای ملی و کشوری مانند برنامه آهن یاری دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستان؛

برنامه پایش ید نمک مصرفی خانوارها و پایش ید ادرار دانش آموزان ابتدایی؛

 برنامه پایش و پیگیری و ارجاع کودکان دچار تاخیر رشد؛

برنامه تجویز قطره مولتی ویتامین یا قطره آ و دی  جهت کودکان و قرص مولتی ویتامین جهت زنان باردار.

مشاوره تغذیه ای کودکان دچار اختلال رشد ارجاعی از سطح مراکز و خانه های بهداشت؛

مشاوره تغذیه ای با زنان باردار نیازمند مشاوره تخصصی تغذیه؛

 بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و نظارت بر فعالیتهای انجام گرفته

جمع آوری و بررسی و تحلیل آمار و عملکرد برنامه ها

بررسی عملکرد و ارزشیابی نیروها و برگزاری کارگاه های آموزشی

آموزش های تغذیه ای برون بخشی در سایر سازمانها و ادارات

شرح  وظایف کار شناس مسئول  برنامه  مانا و نظام  مراقبت  مرگ ومیر کودکان  59-1ماهه  :

مسئول  برنامه  مانا و نظام  مراقبت  مرگ ومیر کودکان  59-1ماهه سرکار خانم  بهار احمدی  کار شناس بهداشت  خانواده 

تدوین واجرای برنامه عملیاتی مانا  و مرگ  ومیر

  مانا  و مرگ  ومیر  تهیه وتولیدات آموزشی درخصوص برنامه

 تهیه شاخص از برنامه وبررسی آن و انجام مداخلات در صورت لزوم

برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی وکمیته سلامت کودکان

انجام پایش درب منزل،پایش واحدی و نظارت از روند اجرای برنامه درسطح شهرستان وارسال پسخوراند به مراکز تابعه

 پیگیری اطفال زیر 5 سال ترخیص شده از بیمارستان

گزارش فوری موارد مرگ به استان وارسال موارد فوت خارج بیمارستانی به پورتال وزارتخانه

انجام بازدید از بیمارستانها در برنامه مرگ کودکان   59-1 ماهه

جمع آوری اطلاعات آماری مانا و انجام آنالیز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی دانشگاه

برآورد صحیح از مکملهای مورد نیاز برنامه کودکان

شرح  وظایف کار شناس مسئول  برنامه  تر ویج  تغذیه  با  شیر مادر و سالمندان  :

مسئول  برنامه  تر ویج  تغذیه  با  شیر مادر و سالمندان سر کار خانم  گلاله  شاهمرادی  کار شناس بهداشت  خانواده

ترویج تغذیه با شیرمادر

تهیه و توزیع و نظارت بر توزیع شیرمصنوعی و کالابرگ آن

تشکیل  کمیته  شیر مادر

 ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک

تدوین واجرای برنامه عملیاتی سالمندان

تهیه وتولیدات آموزشی درخصوص برنامه

تهیه شاخص از برنامه وبررسی آن و انجام مداخلات در صورت لزوم

 برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی وکمیته سلامت سالمندان

انجام پایش درب منزل،پایش واحدی و نظارت از روند اجرای برنامه درسطح شهرستان وارسال پسخوراند به مراکز تابعه

ارسال پیا م رادیویی

شرح  وظایف کار شناس سلامت  باروری و میانسالان  :

مسئول  برنامه  سلامت  باروری و میانسالان  سرکار خانم  بیان  شریفی  کار شناس بهداشت خانواده

شناسایی جمعیت هدف برنامه میانسالان

آموزش به مربیان رابطین در جهت انتقال آموزشها به رابطین بهداشتی و جامعه

آموزش در زمینه پاپ اسمیر و سرطان پستان

 افزایش پوشش پاپ اسمیر و آموزش به زنان جامعه هدف(زنان 65-20 ساله همسردار)

افزایش آگاهی جامعه نسبت به انجام Self breast exam) ) یا خودآزمایی پستان

 آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل در زمینه پاپ اسمیر، سرطان پستان و یائسگی

انجام پایش از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها

برنامه ریزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمینه پاپ اسمیر و معاینات پستان

تهیه،تکثیر و توزیع جزوات آموزشی در زمینه ارتقاء آگاهی پرسنل و جامعه هدف برنامه

افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده

کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

کاهش بارداری های پرخطر

کاهش سقط غیر قانونی و غیر شرعی

تامین خدمات باروری سالم در راستای سلامت مادر و کودک

ارتقای دانش و نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

تشخیص اولیه زوجین نابارور و ارجاع آنان به سطوح بالاتر

ارتقاء و بهبود شاخص های مرتبط با سلامت مادران و کودکان با تاکید بر فرزند آوری سالم

 

 

شرح  وظایف کار شناس سلامت مادران  :                               

   جانشین  مسئول  برنامه  مادران   سرکار خانم  معظمه  محمدی کار شناس مامایی

بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل

جمع آوری آمار زایمان زودرس و تجزیه و تحلیل شاخصهای زایمان

تشکیل کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر ماه و بررسی و تحلیل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی

بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار

 نوشتن برنامه عملیاتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

 نظارت و ارزشیابی بازدید برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی

تهیه عملکرد سه ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی

 آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان – بهورزان منطقه

 نظارت و بررسی بر عملکرد ماما روستا و مامای محلی

 مشارکت و آموزش نیروهای بدواستخدام – دانشجویان مدیریت و 0