مرکز دلبران

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت دلبران:35443700-087
 
کد پستی: 6663115484 
 
 جمعیت تحت پوشش شهری 1395
- جمعیت کل: 3432
- زن: 3554
- مرد: 3878
 
 جمعیت تحت پوشش روستایی 1395
- جمعیت کل: 663
- زن: 344
- مرد: 319
 
پایگاه های بهداشتی:
- پایگاه بهداشتی دلبران
 
خانه های بهداشت:
- طوغان