خانه بهداشت طوغان

شماره تماس خانه بهداشت طوغان: 
کدپستی: 6663156459
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 663
- زن: 344
- مرد: 319
 
بهورز:
- خانم مهران دهقان
- آقای محمدرضا زرین