مرکز دزج

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت دزج: 35445275-087
 
 کد پستی: 6664136685
 
 جمعیت تحت پوشش روستایی 1395
- جمعیت کل: 2008
- زن: 989
- مرد: 1019
 
جمعیت تحت پوشش شهری 1395
- جمعیت کل: 2584
- زن: 1277
- مرد: 1307 
 
پایگاه های بهداشتی:
- پایگاه بهداشتی دزج
 
خانه های بهداشت:
- صندوق آباد
- ناظم آباد