خانه بهداشت صندوق آباد

شماره تماس خانه بهداشت ناظم آباد: 
کدپستی: 6664148446
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 980
- زن: 495
- مرد: 485
 
بهورز:
- خانم فاطمه محمدی
- آقای حسین فرهادنیا