مرکز قلعه

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت قلعه: 35275751-087

 کد پستی: 6661118751
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 2381
- زن: 1125
- مرد: 1256
  
 
پایگاه های بهداشتی:
-پایگاه بهداشتی قلعه

خانه های بهداشت:

-          ویهج

-          سنگین آباد

-          سرتیب آباد