خانه بهداشت سنگین آباد

شماره تماس خانه بهداشت سنگین آباد: 35513372-087
کدپستی: 6661148749
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 767
- زن: 362
- مرد: 405
 
بهورز:
- خانم آرزو سنگین آبادی