خانه بهداشت سرتیپ آباد

شماره تماس خانه بهداشت سرتیپ آباد: 
کدپستی: 
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 570
- زن: 273
- مرد: 297
 
بهورز: