خانه بهداشت ویهج

شماره تماس خانه بهداشت ویهج: 
کدپستی: 666115918
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1044
- زن: 490
- مرد:554
 
بهورز:
- خانم سهیل فرهادی
- آقای لطف علی مرادی