مرکز سریش آباد

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت سریش آباد:35421066-087
 
کد پستی: 6669139641
 
جمعیت تحت پوشش شهری 1395
- جمعیت کل: 8476
- زن: 4154
- مرد: 4322
 
 جمعیت تحت پوشش روستایی 1395
- جمعیت کل: 4239
- زن: 1984
- مرد: 2255
 
پایگاه های بهداشتی:
- پایگاه بهداشتی سریش آباد
 
خانه های بهداشت:
- قصلان
- قره بلاغ خان
- شوراب حاجی
- خشکمرود
- الله یاری