خانه بهداشت الهیاری

شماره تماس خانه بهداشت الله یاری: 
کدپستی: 6669159154
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 166
- زن: 80
- مرد: 86
 
بهورز:
- خانم فرشته رضایی