خانه بهداشت قره بلاغ خان

شماره تماس خانه بهداشت قره بلاغ خان: 
کدپستی: 6669176315
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 264
- زن: 130
- مرد: 134
 
بهورز:
- خانم فاطمه افغان