خانه بهداشت قصلان

شماره تماس خانه بهداشت قصلان: 35453670-087
کدپستی: 6669143583
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1853
- زن: 868
- مرد: 985
 
بهورز:
- خانم فاطمه الماسی