خانه بهداشت خشکمرود

شماره تماس خانه بهداشت خشکمرود: 
کدپستی: 6669174383
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 470
- زن: 230
- مرد: 240
 
بهورز:
- خانم نسرین موالی