خانه بهداشت شوراب حاجی

شماره تماس خانه بهداشت شوراب حاجی: 
کدپستی: 6669167637
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 920
- زن: 419
- مرد: 501
 
بهورز:
- خانم خدیجه شرف بیانی