خانه بهداشت اوریه

شماره تماس خانه بهداشت اوریه:
کدپستی: 66611444376
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 459
- زن: 218
- مرد: 241
 
بهورز:
- خانم بلقیس فعله گری