خانه بهداشت دیوزند

شماره تماس خانه بهداشت دیوزند: 35483569-087
کدپستی: 6661131151
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1583
- زن: 765
- مرد: 818
 
بهورز:

- خانم زلیخا میرزائی چنگره
- آقای آریان زعیمی