خانه بهداشت خریله

شماره تماس خانه بهداشت خریله:
کدپستی: 6663154765
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 904
- زن: 449
- مرد: 455
 
بهورز:
- خانم راضیه اسدی