خانه بهداشت شانوره

شماره تماس خانه بهداشت شانوره:
کدپستی: 6669175883
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 875
- زن: 434
- مرد: 441
 
بهورز:
- خانم جیران کریمی

- آقای محمد یارعلی