خانه بهداشت شیخ جعفر

شماره تماس خانه بهداشت شیخ جعفر: 35393005
کدپستی: 6669171311
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 818
- زن: 400
- مرد: 418
 
بهورز:
- خانم همدم خدابنده لو

- آقای مسعود رضایی