خانه بهداشت شکوه آباد

شماره تماس خانه بهداشت شکوه آباد: 35493227-087
کدپستی: 6663155598
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1057
- زن: 504
- مرد: 553
 
بهورز:
- خانم مریم مریمی