پایگاه بهداشتی ضمیمه

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1: 35220161- 087

کد پستی: 6661857899 
 
 جمعیت تحت پوشش روستایی 1395
- جمعیت کل: 5551
- زن: 2699
- مرد: 2852
 
پایگاه های بهداشتی:

-          پایگاه ضمیمه

-          پایگاه شهرک دانش

خانه های بهداشت:

-          شیخ جعفر

-          شانوره

-          خریله

-          دیوزند

-          شکوه آباد

-          اوریه