مرکز شماره 2

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2: 35220160-087

پایگاه های بهداشتی:

-          پایگاه شهید مطهری

-          پایگاه ضمیمه