مرکز شماره 3

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3: 35220163-087

پایگاه های بهداشتی:

-          پایگاه شهید رجائی

-          پایگاه فرهنگیان