مرکز گنجی

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت گنجی: 35543320-087

 کد پستی: 666513571
 
جمعیت پوشش 1395
- جمعیت کل: 8607
- زن: 4116
- مرد: 4491
 

خانه های بهداشت:

-          گنجی

-          بالوانه

-          یالغوز آغاج

-          شهابیه

-          علی آباد

-          جامه شوران

-          کامشگران

-          پرپیشه

-          سرابقحط

-          کنگره

-          آونگان