خانه بهداشت علی آباد

شماره تماس خانه بهداشت علی آباد:
کد پستی: 6669194431
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 484
- زن: 229
- مرد: 255
 
بهورز:
- سیده نهیه گنجی