خانه بهداشت بالوانه

شماره تماس خانه بهداشت بالوانه: 35666090-087
کدپستی: 6665136467
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل:
- زن: 197
- مرد: 205
 
بهورز:
- آقای محمد حسین امینی