خانه بهداشت گنجی

شماره تماس خانه بهداشت گنجی:
کد پستی: 6665131451
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1409
- زن: 676
- مرد: 733
 
بهورز:
- آقای محمدصالح خالدیان