خانه بهداشت کامشگران

شماره تماس خانه بهداشت کامشگران: 35543593-087
کد پستی: 6665179197
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 814
- زن: 388
- مرد: 426
 
بهورز:
- خانم شایسته قادری