خانه بهداشت شهابیه

شماره تماس خانه بهداشت شهابیه:
کد پستی:
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل:
- زن:
- مرد:
 
بهورز: