خانه بهداشت یالغوز آغاج

شماره تماس خانه بهداشت یالغوز آغاج: 35573505-087
کد پستی: 6669199667
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1426
- زن: 686
- مرد: 740
 
بهورز:
- خانم شهین ضیغمی
- آقای فرشاد اسلامی