مرکز مهدیخان

شماره تماس مرکز خدمات جامع سلامت مهدیخان:

کد پستی: 6669187591
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 1524
- زن: 729
- مرد: 795
 
خانه های بهداشت:

-          مهدیخان

-          احمد آباد باش

-          ندرشه

-          شوراب هزاره

-          نیاز بلاغ