خانه بهداشت احمدآباد باش

شماره تماس خانه بهداشت احمد آباد باش:
کدپستی: 6669153573
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 195
- زن: 94
- مرد: 101
 
بهورز:
- خانم فریده ابراهیمی