خانه بهداشت ندرشه (اسلام آباد)

شماره تماس خانه بهداشت ندرشه (اسلام آباد):
کدپستی: 6669188491
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 353
- زن: 166
- مرد: 187
 
بهورز:
- خانم هاجر نوروزی