خانه بهداشت مهدیخان

شماره تماس خانه بهداشت مهدیخان:
کدپستی: 6669187591
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 383
- زن: 189
- مرد: 194
 
بهورز:
- خانم ژیلا ابراهیمی مفصل