خانه بهداشت نیازبلاغ

شماره تماس خانه بهداشت نیازبلاغ:
کدپستی: 6669189163
 
جمعیت تحت پوشش 1395
- جمعیت کل: 333
- زن: 164
- مرد: 169